הכרה בדיעבד ביחסי עובד מעביד

קישורים מהירים לתוכן

אילו זכויות אני יכול לתבוע בתביעה להכרה ביחסי עובד-מעביד?

 

פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה והוצאות נסיעה;

זכויות הנובעות מחלות צו הרחבה/ הסכם קיבוצי/ענפי/מפעלי;

פיצוי לא ממוני (לפי הלכת כותה) בגין אובדן הביטחון התעסוקתי והכלכלי שמעצם העסקתך בסיווג שגוי כ"עצמאי";

 

כיצד נקבעים מאפייני מערכת היחסים של עובד-מעביד?

היותו של אדם בגדר "עובד" הוא בבחינת דבר הקרוב לסטאטוס ולכן הקביעה אם מדובר בעובד או בנותן שירותים עצמאי מושתתת על נסיבות המקרה ומאפייני מערכת היחסים בין הצדדים, מבחינה מהותית, ולא על פי המוסכם ביניהם או על פי התיאור שהם נתנו למערכת היחסיםכשם שאין העובד יכול לוותר על זכויות במפורש, כך לא ניתן לוותר על אותן זכויות בדרך של מתן כינוי למערכת היחסים השולל קיומם של יחסי עובד ומעסיק.

מהם המבחנים לקביעת המעמד שלי כשכיר?

המבחן לקביעת קיומם של יחסי עובד- מעסיק הוא "המבחן המעורב" המורכב משילוב של מבחנים שהדומיננטי שבהם הוא מבחן ההשתלבות בארגון/במפעל של המעסיק.

למבחן ההשתלבות שני פנים: הפן החיובי והפן השלילי. במסגרת הפן החיובי נבדקת השאלה אם מבצע העבודה השתלב בעסקו של מזמין העבודה.

ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, נבחן הפן השלילי במסגרתו נבדקת השאלה אם מבצע העבודה ביצע את העבודה במסגרת עסק עצמאי משלו שמשרת את מזמין העבודה כגורם חיצונית.

בנוסף קיימים מבחני עזר נוספים המהווים חלק מהמבחן המעורב הם:

 • מבחן הקשר האישי – עובד הוא אדם החייב לבצע את העבודה באופן אישי,;
 • כפיפות ופיקוח;
 • אספקת כלי העבודה;
 • אופן ביצוע התשלום;
 • תלות כלכלית במעסיק;
 • אופן הצגת ההתקשרות בפני צדדים שלישיים, לרבות מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי;
 • בלעדיות הקשר;
 • סדירות הקשר, התמשכותו ורציפותו;
 • הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה.

 

ומה אם חתמתי ויתור על המעמד כשכיר?

 

כדי שבית משפט יבחן את תקפותו של ויתור בכלל, וויתור על מעמד בתוקף כך, צריך הוויתור לעמוד בשני תנאים מקדמיים אלה:

ראשית, הוויתור צריך להיות מדעת משמעות הדבר היא, כי נדרש שלעובד (השכיר) תהיה ידיעה על זכויותיו בטרם יוכל לשקול בכלל אם לוותר עליהן.

שנית, הוויתור צריך להיות תוצאה של רצונו החופשי של המוותר משמעות הדבר היא, כי כדי שיהיה אפשר בכלל להתייחס לוויתור, הוא צריך להיות פרי רצונו החופשי של העובד (השכיר,(  ולא כפוי עליו עקב יחסי כוחות לא מאוזנים שבינו לבין המעסיק.

שני התנאים האלה יפים גם כשמדובר בניסיון של המעביד לדחות את תביעתו של העובד (השכיר) להכיר במעמדו או להבטיח את זכויותיו המוגנות בטענת השתק, דהיינו, בטיעון שעקב שתיקתו עד כה מנוע העובד (השכיר) כיום מלהעלות בבית הדין את תביעתו. בית הדין קבע כי טענת השתק כנגד מי שאינו מודע כי קיימת עילה או אפשרות שלא לשתוק דינה להידחות.

האם האופן בו הצדדים הגדירו בהסכם את מערכת היחסים קובעת?

 

על פי ההלכה הפסוקה, דין הוא כי היות אדם "עובד" הוא דבר הקרוב לסטטוס, ומעמד זה אינו נקבע על ידי הצדדים אלא על פי נסיבות העניין כהוויתן. (דב"ע לא 3-27 עיריית נתניה – בירגר, פד"ע ג 177, א' זמיר, "עובד" או "קבלן" משפטים כב' 137).

  "הכלל הרגיל לעניין סיווג חוזים הוא, שאין לייחס משקל רב לכינוי או לתיאור שנתנו הצדדים לקשר ביניהם, ובכל מקרה יש להעדיף סיווג ההולם את התוכן שהם יצקו לחוזה למעשה" (א' זמיר, "עובד" או "קבלן" משפטים כב' 137, 145).

    "הדרך בה מתואר אדם בחוזה שבין הצדדים אין בה כדי לקבוע את מעמדו ואף קביעה חד משמעית שהיחסים בין השניים אינם יחסי עובד ומעביד אין בה כדי לקבוע כך, עת מהותם של היחסים מצביעים על ההיפך…" (ע"ע (ארצי) 414/05 שלמה בן חיים נ' כדורי פיתוח עירוני בע"מ, ניתן ביום 8.1.2007).

על מי מוטל נטל ההוכחה להוכיח התקיימותם של יחסי עובד- מעביד?

 

לכינוי שנתנו הצדדים להתקשרותם יש משמעות משפטית, והיא כי נטל ההוכחה והשכנוע עובר אל הצד הטוען שמערכת היחסים שונה בפועל מכפי שהוגדרה בהסכם בין הצדדים.

המבקש להוכיח כי אומנם מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין גוף לו נתן שירות, עליו מוטל הנטל להוכיח זאת.

האם עצם שיטת התשלום יכול להצביע על אופיים של היחסים בין הצדדים ועל ההכרה ביחסי עובד - מעביד?

 

האם עצם התשלום כנגד חשבונית מס יכול להצביע על אופיים של היחסים בין הצדדים? התשובה על כך אף היא תשתנה בהתאם לנסיבות הענין.  הטכניקה לא מצביעה בהכרח על המהות. עם השנים והתמורות בשוק העבודה, לא ברור עד כמה יכול אופן התשלום להעיד על טיבה האמיתי של ההתקשרות. שיטת התשלום, הגם ששוקלת היא לעניין הבחנה בין "עובד" לבין קבלן, אינה בעלת משקל להבחנה בין "עובד" לבין "פרילנסר".

אופן ביצוע התשלום ואופן הצגת ההתקשרות בפני מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי: הלכה היא כי אופן תשלום השכר מסייע להבחין בין חוזה עבודה לבין חוזה קבלני אם כי אין בו כדי להוות מבחן מכריע. ובלשונו של בית הדין הארצי:  "חשבוניות מס הן סממן אחד בלבד, ולאו דווקא המכריע שבין הסממנים לקיום הפן השלילי במבחן ההשתלבות". עם זאת, קיימת רלוונטיות לאופן תשלום מס הכנסה ומע"מ לצורך הסיווג כ"עובד" או כ"עצמאי".

טיפים למעסיק

 

מהן  ההמלצות למעסיק בעריכת הסכם למתן שירותים?
 • לתת ביטוי בהסכם לבחירת הצדדים בהתקשרות קבלנית;
 • לתת ביטוי להעדפת ההתקשרות הקבלנית על בסיס כדאיות לנותן השירותים;
 • לקבוע את השכר החליפי כנגזרת של עובד שכיר בתפקיד דומה, או בהתאם לשכר הענפי;
 • אופן יישום מערכת היחסים;

מומלץ למעסיק לתת ביטוי בהסכם בין הצדדים, למעמד של נותן שירותים.

בהסכם עצמו לרשום במפורש כי "…שני הצדדים החליטו לבצע את השירותים עבור המזמין שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעסיק אלא כאשר נותן השירות פועל כבעל מקצוע עצמאי המעניק את שירותיו למזמין על בסיס קבלני, ומקבל את תמורת שירותיו כמתחייב ממעמד זה בהתאם לתעריפים המיוחדים/המקובלים למתן שירותים על בסיס קבלני"..

עוד מומלץ לתת ביטוי בהסכם לבחירת העובד במעמד "עצמאי" על בסיס כדאיות העסקה במעמד כזה.

לתת ביטוי בהסכם לשכר החליפי שהיה נקבע במידה והעובד היה מועסק במעמד של שכיר.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

כיתבו לנו

ליצירת קשר:

 אופן יישום מערכת היחסים בהסכם למתן שירותים במעמד עצמאי
 

ביחס להשתלמויות, אירועי חברה, נופשים-

 • לקיים נוהל לפיו קבלנים רשאים להשתתף בהשתלמויות נופש, אולם יהיה
 • עליהם לשלם (או תשלום גבוה יותר מאלה של העובדים);
 • להפריד מועד תשלומים של העובדים מהקבלנים;
 • להפריד מנגנוני שכר והסכמי עובדים מאלה של קבלנים;
טענות הגנה במקרה של מעסיק שנתבע על ידי מי שמבקש להכיר בעצמו כעובד?
 

כאשר משרדנו נדרש להגן על מעסיק מפני תביעה להכרה במעמד של עובד קו ההגנה והפעולות שנבצע על מנת להדוף את התביעה הן:

 • שלילת הפן החיובי והוכחת הפן השלילי במבחן ההשתלבות;
 • ניתוח קפדני של מבחני העזר;
 • טענת ויתור על הסטטוס;
 • שיטת התשלום מצביעה על אופיים של היחסים בין הצדדים;
 • צורת העסקת העובד כפרי של הסכמה;
 • שיהוי בהגשת התביעה;
תביעה להכרה ביחסי עובד–מעביד: איך יחושב הפיצוי למי שהוכר כעובד בדיעבד?
 

השלב הראשון הוא שלב "הפיצוי הממוני":
בשלב זה מבוצעת תחילה השוואת עלות המעסיק לתמורה הקבלנית –

לצורך בחינת השאלה אם נגרם לעובד נזק ממוני יש לבדוק את הפער בין עלות המעסיק לפי השכר החלופי (ככל שהוכח שכר כאמור) לבין התמורה הקבלנית, וזאת נכון ליחידת הזמן הרלוונטית (שכר שעתי/יומי/חודשי).

 

כיצד קובעים את השכר של מי שנחשב כ"עצמאי" היה מקבל כ"עובד"? (השכר החלופי)
 

זכויותיו הסוציאליות של מועסק המוגדר בדיעבד כ"עובד" תחושבנה לפי השכר החלופי שניתן לקבוע כי הצדדים היו מסכימים עליו ככל שהמועסק היה מוגדר מלכתחילה כ"עובד", ככל שמוכח שכר כזה על יסוד הראיות שהובאו בפני בית הדין, כאשר נטל ההוכחה בקשר לכך מוטל על המעסיק.

במקרים בהם מוכיח המעסיק שכר חלופי, היינו משכנע את בית הדין כי לו ידעו הצדדים על הסיווג הנכון של המועסק כעובד היו כצדדים הגונים ותמי לב קובעים את השכר החלופי כתמורה שוטפת – יחושבו זכויות המועסק בהתאם לשכר החלופי שייקבע.

לא עמד המעסיק בנטל המוטל עליו בקשר לכך – תחושבנה הזכויות לפי התמורה הקבלנית שקיבל המועסק כ"עצמאי".

 

מהן הדרכים האפשריות להוכחת השכר החלופי?

 

 • שכרו של עובד מקביל אשר ביצע עבודה דומה;
 • טבלת השכר בהסכמים קיבוציים רלוונטיים;
 • שכר ראוי לעובד שכיר באותו מעמד כפי הנלמד ממקורות חיצוניים, למשל באמצעות חוות דעת מומחה במקרה שאין עובדים בתפקידים דומים;
 • או ראיות לגבי שכר חלופי שהוצע או נקבע בתום לב וכדין בין הצדדים עצמם;

 

מה קורה אם קיימת "תנית גדרון" בהסכם?
 

על האפשרות לקבוע את השכר החלופי בהתאם למה ש"נקבע בין הצדדים עצמם", נקבע כי אין לתת להסכמה מעין זו – משקל מכריע.

אין לתת דגש מיוחד לקיומה של תנית גדרון בין הצדדים, אין מקום לאמצה חד צדדית, ואין מקום להסיק ממנה את שכרו החלופי של העובד, אלא יש לפנות לנתונים מוכחים בדבר שכרו של עובד מקביל אצל אותו המעסיק או לנתונים מוכחים אחרים.

 

האם מי שתבע הכרה בעצמו כעובד יהיה חייב בהשבה של כספים ששולמו לו ביתר? (שאלת ההשבה)
 

מעסיק לא יהיה זכאי להחזר של חלק מהסכומים ששילם לעובד מכוח ההסכמה החוזית ביניהם רק בגלל שהעובד ביקש הכרה בו ככזה, ולכל היותר רשאי מעסיק לעתור לקיזוז הפער (שבין השכר החלופי שיוכח על ידו לבין התמורה הקבלנית) כנגד זכויות שתיפסקנה לזכות העובד במסגרת תביעתו, ולא מעבר לכך.

 

מהו אותו פיצוי לא ממוני?
 

השאלה מה יהיה הדין למי שאכן בא בגדרי המונח "עובד", ובסיומם של יחסי העבודה עולה שאלת ההתחשבנות בדיעבד עברה גלגולים רבים בהלכות שונות בביה"ד הארצי לעבודה ויצרו חוסר אחידות בגישה לשאלת ההתחשבנות בדיעבד בין מי שהוכר במעמד של שכיר לבין מי שהעסיקו.

עיקר הקוש נבע מן העובדה לא תמיד ניתן להתחקות אחר כוונת הצדדים ותום ליבם במעמד בו התקשרו בהסכם למתן שירותים.

האם העובד העדיף משיקוליו תמורה קבלנית גבוהה יותר מלכתחילה ונוהג בחוסר תום לב שאז ראוי לחייבו בהשבת כספים שקיבל ביתר, או שהמעסיק ביודעין ובכוונה סיווג את העובד כעצמאי באופן שגוי כדי לחסוך בעלויות ואז ראוי להרתיעו בשלילת אפשרות ההשבה של כספים ששילם ביתר.

הפתרון בהלכת כותה קבע פיצוי לא ממוני שבו מוקנה לבית הדין שיקול דעת לפסוק בנסיבות המתאימות פיצוי המגלם בתוכו את כלל השיקולים שיש להביאם בחשבון, לרבות נסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה ושיקולי רוחב.

 

מהו הרציונאל שביסוד הפיצוי הלא ממוני

בהכרה במועסק כעובד טמונות זכויות בעלות ערך כלכלי שאינן ניתנות לכימות, כגון מגבלות על פיטורים וזכויות נוספות שאינן ממוניות (האפשרות לקידום, ביטחון תעסוקתי, השתלבות חברתית במקום העבודה וכדו')

תכליות ומטרות חברתיות – ההגנה על רווחתם של העובדים, על זכויותיהם ועל כך שלא ינוצלו בידי המעסיק וכן הרתעה מפני סיווגים מוטעים.

גובה הפיצוי הלא ממוני שנועד לפצות על אובדן אותן זכויות בעלות ערך כלכלי במעמד של "עובד" נקבע על פי מכלול שיקולים של עוה"ד של התובע להביא בחשבון בנימוקיו לגובה הפיצוי המבוקש בכתב התביעה בגין רכיב זה של פיצוי לא ממוני.

למשרדנו ניסיון ספציפי בהגשת תביעות להכרה ביחסי עובד – מעסיק ובניהול הליכים מן הסוג הזה.

כך לדוגמה משרדנו ייצג עובדים שהועסקו בתמלול חקירות משטרה במעמד של פרילנסרים בתביעה להכיר בהם במעמד של עובדים שכירים, זאת אע"פ שהיו חתומים על הסכמי התקשרות למתן שירותי תמלול שקבעו מפורשות שהשירותים לא ניתנים במסגרת של יחסי עבודה במעמד של שכירים.

כל התביעות הסתיימו בהסדרי פשרה חסויים לרבות מחוץ לכתלי ביה"ד למניעת השלכות רוחב ותביעות נוספות כנגד החברה הנתבעת, מהלך שקיצר משמעותית את התמשכות ההליכים.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן